gru 13, 2015 - Aktualności    Możliwość komentowania Marsz Życia 27.12.2015 została wyłączona

Marsz Życia 27.12.2015

MARSZ_zycia_2015_DKBP -

 

Kochana Wspólnoto!
Przesyłamy podział posług na Mszę Św.w Święto Świętej Rodziny i Świętych Młodzianków Męczenników (Marsz Życia).

Msza Św.godz 12.30 w kościele Św . Anny  27.12.2015r.

Czytania                       -Leśna Podlaska
Dary                              -Horbów
Modlitwa wiernych    – Św. Antoni
Śpiew i psalm             -Schola

Różaniec:

Tajemnica 1 – parafia WNMP na Woli
Tajemnica 2  -parafia NNMP ul Brzeska
Tajemnica 3  -parafia Michała Archanioła
Tajemnica 4  -parafia Chrystusa Miłosiernego
Tajemnica 5 – parafia Błogosławionego Honorata..

Z Bożym pozdrowieniem Gosia i Jurek.

 

Modlitwa wiernych na Święto św. Młodzianków

1. Dziękujemy ci Ojcze, za Kościół

chwila ciszy

Prowadź w jedności Papieża, pasterzy, naszego Biskupa Zbigniewa i prezbiterów – naszych przewodników w wierze – obdarzaj mocą głoszenia Dobrej Nowiny o Chrystusie.

Ciebie prosimy …

2. Dziękujemy ci Ojcze, za wiarę

chwila ciszy

Umacniaj nas, niech nasze serca będą otwarte na Twoją wolę. Prześladowanym zaś ześlij Ducha męstwa.

Ciebie prosimy …

3. Dziękujemy ci Ojcze, za życie

chwila ciszy

Dotknij serc tych, którzy podnoszą rękę na drugiego człowieka, a zwłaszcza na nienarodzone dziecko. Obdarz rządzących poczuciem odpowiedzialności za podejmowane decyzje.

Ciebie prosimy …

4. Dziękujemy ci Ojcze, za rodzinę

chwila ciszy

Ty stworzyłeś mężczyznę i kobietę, udziel daru mądrości, aby uznali, że miłość, która jest źródłem życia znajduje swoje wypełnienie w małżeństwie i rodzinie.

Ciebie prosimy …

5. Dziękujemy ci Ojcze, za naszych bliskich

chwila ciszy

Żyjących obdarz potrzebnymi łaskami, a zmarłym pozwól dostąpić radości życia wiecznego.

Ciebie prosimy …

6. Dziękujemy ci Ojcze, za nasze zgromadzenie eucharystyczne

chwila ciszy

Aby nasze czyny, spełnione z radością i pokojem świadczyły o tym, że jesteśmy dziećmi Bożymi.

Ciebie prosimy

Modlitwa Różańcowa
Tajemnice radosne

W oparciu o nauczanie błogosławionego Jana Pawła II podczas pierwszej Pielgrzymki Apostolskiej do ojczyzny, Nowy Targ, 8 czerwca 1979 r.

Tajemnica I

Zwiastowanie Najświętszej Mary Pannie

(…) «Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga, Oto poczniesz i porodzisz, któremu nadasz imię Jezusa” (Łk 1, 30-31)

Prawo do życia łączy się z powołaniem rodzinnym i rodzicielstwem człowieka: „…mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją i łączy się z żoną swoją tak ścisłe, że stają się jednym dałem” (Rdz 2, 24). I tak jak ziemia z opatrznościowego ustanowienia Stwórcy przynosi plon, podobnie też to jednoczenie w miłości dwojga osób: mężczyznyi kobiety owocuje nowymżyciem ludzkim.

Ojcze nasz. 10 x Pozdrowienie Anielskie. Chwała Ojcu. O mój Jezu. Na zakończenie tajemnicy poniższa modlitwa:

Módlmy się:

Ojcze Niebieski, za zwiastowaniem anielskim Niepokalana Dziewica przyjęła Twoje odwieczne Słowo i przeniknięte światłem Ducha Świętego stała się świątyniąBożą.

Spraw, abyśmy za Jej przykładem, pokornie wypełniali Twoją wolę. PrzezChrystusa Pana naszego. Amen.

Tajemnica II

Nawiedzenie św. Elżbiety

W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę”. (Łk 1, 39-40. 56)

Rodzina jest podstawową komórką życia społecznego, jest podstawową ludzką wspólnotą. Od tego, jaka jest rodzina, zależy naród, bo od tego zależy człowiek. Więc życzą, ażebyście byli mocni dzięki zdrowym rodzinom. Rodzina Bogiem silna.

Ojcze nasz. 10 x Pozdrowienie Anielskie. Chwała Ojcu. O mój Jezu. Na zakończenie tajemnicy poniższa modlitwa:

Módlmy się:

Ojcze Niebieski, Ty tchnąłeś Najświętszą Maryję Pannę, która nosiła w łonieTwojego Syna, aby nawiedziła Elżbietę.

Spraw, abyśmy byli posłuszni natchnieniom Ducha Świętego i zawszemogli zMaryją Ciebie wielbić. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Tajemnica III

Narodzenie Pana Jezusa

Nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie”. (Łk 2, 6-7)

Życiodajne jednoczenie osób uczynił Stwórca pierwszymsakramentem, a Odkupiciel potwierdził ów odwieczny sakrament miłości i życia i nadał mu nową godność; wyciskając na nim pieczęć swojej świętości. Prawo człowieka do życia związane jest z ustanowienia Stwórcy oraz z mocyChrystusowego Krzyża z sakramentalnym i nierozerwalnym małżeństwem.

Ojcze nasz. 10 x Pozdrowienie Anielskie. Chwała Ojcu. O mój Jezu. Na zakończenie tajemnicy poniższa modlitwa:

Módlmy się:

Ojcze Niebieski, przez narodzeniesię TwojegoSyna z Najświętszej Dziewicy Maryi zajaśniała przed całym światemTwoja potęgą.

Spraw, abyśmy zachowali nienaruszoną wiaręw tajemnicę Wcielenia i sławili z pełnym miłości oddaniem.PrzezChrystusaPana naszego. Amen.

Tajemnica IV

Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni

Symeon (…) rzekł do Maryi, Matki Jego: «Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu, i na znak, któremu sprzeciwiać się będą. A Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu»”. (Łk 2, 34-35)

Życzę, ażeby człowiek mógł się w pełni rozwijać w oparciu o nierozerwalną więź małżonków – rodziców, w klimacie rodziny, którego nic nie jest w stanie zastąpić, iżyczę, i modlę się o to stale, ażeby rodzina polska dawała życie, żeby była wierna świętemu prawu życia.

Ojcze nasz. 10 x Pozdrowienie Anielskie. Chwała Ojcu. O mój Jezu. Na zakończenie tajemnicy poniższa modlitwa:

Módlmy się:

Ojcze Niebieski, Twój Jednorodzony Syn, któryprzyjął naszeludzkie ciało, został przedstawiony w świątyni.

Spraw, abyśmy mogli stanąć przedTobą zczystymi sercami. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Tajemnica V

Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni

Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania”. (Łk 2, 46)

Jeśli się naruszy prawo człowieka do życia w tym momencie, w którym poczyna się on jako człowiek pod sercem matki, godzi się pośrednio w cały ład moralny, który służy zabezpieczeniu nienaruszalnych dóbr człowieka. Życie jest pierwszym wśród tych dóbr, Kościół broni prawa do życia nie tylko z uwagi na majestat Stwórcy, który jest tego życia pierwszym Dawcą, ale równocześnie ze względu na podstawowe dobro człowieka.

Ojcze nasz. 10 x Pozdrowienie Anielskie. Chwała Ojcu. O mój Jezu. Na zakończenie tajemnicy poniższa modlitwa:

Módlmy się:

Ojcze Niebieski, Ty dałeś nam świętąRodzinę jako wzór życia.

Spraw, abyśmy złączeni węzłem miłościjaśnieli w naszych domach tymi samymi cnotami i doszli do wiecznejradości w Twoim domu.PrzezChrystusa Pananaszego. Amen.

Nabożeństwo w intencji poczętego życia

Czuwanie można celebrować następujący sposób:

 • Modlitwy prowadzi kapłan,

 • Świadectwa mogą odczytać świeccy: 1. i 3. świadectwo kobieta; 2. świadectwo mężczyzna

 • Ważne są chwile ciszy przeznaczone na osobiste rozważanie i modlitwę

I. Wystawienie Najświętszego Sakramentu.
Śpiewa się odpowiednią pieśń.

Z Ewangelii św. Jana (1,1-5)

Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła.”

Wierzymy, że Bogiem było Słowo. Wierzymy, że Słowo stało się Ciałem i zamieszkało wśród nas. Wierzymy, że przez Twoje Wcielenie, Panie Jezu, jesteś teraz z nami, żywy i prawdziwy Bóg w Najświętszym Sakramencie.

Jezu żyjący w Eucharystii, Chlebie przełamany dla naszego zbawienia, Chlebie naszej jedności, życia w miłości i prawdzie, Chlebie naszego zjednoczenia z Bogiem gromadzimy się u Twych stóp, aby dziękować Ci za dar życia oraz przepraszać za grzechy przeciwko życiu, a zwłaszcza za zabijanie dzieci przed ich narodzeniem.

II. Dziękczynienie za dar życia

Ze świadectw Centralnego Ośrodka Krzewienia Duchowej Adopcji na Jasnej Górze:

Pewnego dramatycznego dnia, do domu moich rodziców wdarli się przestępcy. Związali mojego tatę, pobili go i obrabowali dom. Nie wystarczyło im to – jeden z nich na koniec zgwałcił mamę. Po niedługim czasie okazało się, że na skutek tego gwałtu, mama spodziewa się dziecka. Na wieść o poczętym w tych okolicznościach dziecku, mój ojciec zareagował stanowczo; nie zgodził się na proponowany i zgodny z prawem zabieg.

Jestem dzieckiem poczętym z tego gwałtu. Dziś chciałam podziękować mojemu ojcu za miłość, którą przez całe życie mnie darzył. Jest moim prawdziwym ojcem, bo przecież właśnie dzięki niemu żyję.”

Chwila ciszy.

Panie Boże, dziękujemy Ci za dar życia. Dziękujemy Ci za to, że chciałeś, abyśmy zaistnieli, za to, że kochasz nas swoją jedyną i niepowtarzalną miłością.

Będziemy powtarzać:Dziękujemy Ci Boże!

 • za rodziców i dar życia, za ich miłość, trud i poświęcenie…

 • za małżonków, którzy w duchu ofiarnej miłości przyjmują każde dziecko jako najcenniejszy dar ich sakramentalnego związku…

 • za rodziców, którzy uczą swoje dzieci szacunku dla daru życia i wdzięczności wobec Stwórcy za ludzkie życie wraz z jego bogactwem…

 • za rodziców, którzy swoje dzieci wychowują do miłości i czystości…

 • za rodziców, którzy tworzą atmosferę sprzyjającą rozwojowi powołania młodego człowieka do życia w małżeństwie, w zakonie lub w kapłaństwie…

Uwielbiamy Cię, Panie Boże, Stwórco nieba i ziemi, bo Tobie zawdzięczamy ludzkie ojcostwo i macierzyństwo.

Uwielbiamy Cię, Jezu Chryste, który jesteś Słowem Przedwiecznym, „Bóg z Boga i Światłość ze Światłości; który stałeś się człowiekiem, aby nas zbawić, oraz za to, że jako Syn Człowieczy uświęciłeś Rodzinę Nazaretańską.

Uwielbiamy Cię, Jezu Chryste, bo przez Mękę i śmierć na krzyżu odkupiłeś świat, a zmartwychwstając trzeciego dnia ogłosiłeś zwycięstwo życia nad śmiercią, wchodząc w ten sposób w dzieje wszystkich rodzin, których posłannictwem jest służba życiu.

Uwielbiamy Cię, Duchu Święty, który dajesz życie i zaszczepiasz w naszych sercach miłość, dzięki której mężowie i żony mogą trwać przy sobie jako ojcowie i matki dla dobra wspólnoty, którą jest rodzina. Amen.

Pieśń uwielbienia: Wielbić Pana chcę

III. Modlitwa wynagradzająca za grzechy przeciw życiu

Ze świadectwa Stojana Adasevića ginekologa z Belgradu:

Nie wiem, ile dokładnie aborcji wykonałem, bo nie prowadziłem na bieżąco statystyk. Z moich obliczeń wynika, że na pewno było to więcej niż 48 000 i mniej niż 62 000.

Ostatni raz w życiu, pomyślałem. I zacząłem aborcję. Włączyłem USG i wyraźnie widzę dziecko w czwartym miesiącu, widzę je z profilu, jak trzyma palec w buzi i ssie.

Zaczynam aborcję. Rozszerzam macicę, wkładam szczypce i ciągnę. Zaczynają wypływać wody płodowe. Wyciągam szczypce i widzę, że trzymam w nich małą rączkę. Oderwałem dziecku rękę. Położyłem rączkę na stole, ale nerw z oderwanego ramienia trafił akurat na miejsce, gdzie był rozlany alkohol. I rączka nagle sama zaczęła się ruszać. Zrobiło mi się nieprzyjemnie, ale kontynuuję zabieg. Znów wkładam szczypce do wnętrza i wyciągam. Tym razem małą nóżkę. Myślę sobie: byle nie położyć jej na tej plamie alkoholu. W tym momencie , za moimi plecami, akuszerka, która niesie instrumenty do czterech innych aborcji, przewraca się i przyrządy z wielkim hukiem, upadają na wykafelkowaną podłogę. Huk jest taki, że aż podskakuję, puszczam uchwyt szczypiec i nóżka, upada tuż obok rączki. I też zaczyna się ruszać. Pierwszy raz w życiu, widzę coś takiego: i rączka, i nóżka same się ruszają. Myślę sobie: trzeba to wszystko, co zostało w macicy, zemleć na miazgę i wyciągnąć już bezkształtną masę. Zaczynam więc mleć, miażdżyć, kruszyć. Wyciągam szczypce i … to była chyba najstraszniejsza chwila w moim życiu. Trzymam w ręku ludzie serce, które jeszcze bije. Widzę, jak serce pulsuje, coraz wolniej, aż w końcu przestaje bić. Wtedy pojmuję, że zabiłem człowieka. Zrozumiałem też, jak wielu ludzi, zabiłem w swoim życiu.”

albo

Ze świadectwa ojca wygłoszonego podczas sesji poświęconej tematowi sztucznego zapłodnienia (www.pro-life.pl):

Myśleliśmy, że napięta sytuacja między mną i żoną po urodzeniu dziecka poprawi się. Mieliśmy nadzieję na spokój w rodzinie. Stało się jednak zupełnie inaczej. Cały proces osiągnięcia celu, jakim było poczęcie i urodzenie się dziecka nie zbliżył nas do siebie, ale spowodował, że zaczęliśmy się od siebie jeszcze bardziej oddalać. Techniki, jakimi posługiwali się lekarze dla przeprowadzenia badań, jak również implantacji pozostawiły bardzo przykre wspomnienia, czego skutkiem są ogromne straty w naszym małżeństwie. Proces hodowli człowieka nie przypomina w niczym intymności, która towarzyszy aktom małżeńskim. Nikt nam wcześniej nie powiedział, nie uświadomił, co nas czeka.

Mimo że cieszymy się oboje z tego, że posiadamy dziecko, którego bardzo pragnęliśmy, to jednak niesmak, który pozostawiły po sobie te przeżycia powoduje, że nie jest to pełnia radości i szczęścia. Każdego dnia mam wyrzuty sumienia, że gdzie w zamrażalniku znajduje się 25 naszych dzieci, które być może będą żyły, a może zostaną zabite.”

Chwila ciszy.

Boże, który tchnąłeś życie w wszechświat, a człowieka powołałeś do godności współuczestniczenia w powoływaniu do istnienia nowego życia ludzkiego, zmiłuj się nad nami. Jesteśmy świadomi współodpowiedzialności ze ciągle trwającą zbrodnię dokonywaną na niewinnych i bezbronnych dzieciach.

Klęcząc przed Tobą, z pokorą pragniemy Cię przeprosić za brak miłości wobec życia i lekceważenie Twoich świętych nakazów, dlatego wołamy z ufnością: Przepraszamy Cię Panie!

 • za brak szacunku dla kobiet oczekujących narodzin swojego dziecka…

 • za naśmiewanie się z rodzin wielodzietnych i obojętność na ich potrzeby…

 • za tych, którzy przyczyniają się do zabójstwa dzieci nienarodzonych…

 • za milczącą postawę wobec zabójstwa dzieci nienarodzonych…

 • za łamanie praw osoby ludzkiej, a przede wszystkim prawa do życia i do egzystencji godnej człowieka…

 • za egoizm małżonków przejawiający się w zamknięciu na przyjęcie nowego życia, przez sztuczne niszczenie płodności i lekceważenie w swoim sercu przykazania „nie zabijaj!”…

 • za kontrolę „jakości dziecka” w okresie prenatalnym i rzekomo „legalne” zabijanie z powodów eugenicznych…

 • za wkraczanie w Twoje kompetencje poprzez procedury „in vitro”…

 • za rozbijanie małżeństw, łamanie wierności małżeńskiej, rozwiązłość obyczajów, konflikty rodzinne, uleganie nałogom i nieodpowiedzialne postępowanie…

 • za nadużycia tzw. edukacji seksualnej dzieci i młodzieży, osłabianie naturalnej wrażliwości i wstydliwości młodych oraz ośmieszanie cnoty czystości…

 • za brak szacunku wobec ludzkiego ciała i niewłaściwe myślenie o ludzkiej płciowości…

 • za to, że nie traktujemy naszego ciała jako świątyni Ducha Świętego i że nie pamiętamy, iż jest ono przeznaczone do zmartwychwstania i chwały wiecznej…

Zanosimy do Ciebie gorące prośby w intencji tych, którzy dopuszczają się zbrodni dzieciobójstwa. Przebacz matkom i ojcom, którzy nie mieli odwagi przyjąć dziecka, które im powierzyłeś. Przebacz lekarzom, którzy są powołani, aby ratować życie, a sprzeniewierzyli się przysiędze Hipokratesa. Przebacz pielęgniarkom, które nie stanęły w obronie każdego poczętego dziecka. Udziel im wszystkim światła i mocy, aby zawsze bronili tych najmniejszych, których Panie ochraniasz w sposób szczególny. Niech nasza Ojczyzna mężnie broni życia i godności każdego człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci, aby Chrystus zakrólował w każdej rodzinie, w Ojczyźnie i w całym świecie, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

Pieśń przebłagalna: Święty Boże, Święty Mocny…

IV. Modlitwa za życie

Świadectwo: Jestem matką dwóch dorosłych synów i trzeciego, dużo młodszego, który wypełnia nasze starsze lata małżeństwa.

W chwili, w której lekarz potwierdził ciążę ostatniego dziecka, zapytał czy jest planowana, jeśli nie to usuwamy. Byłam zaskoczona. Stwierdziłam, że jest to ciąża nieoczekiwana, ale akceptowana. Od tego momentu ten lekarz otoczył mnie szczególną opieką fachową. Rodzina miała powiększyć się o jedno dziecko. W chwili poczęcia tego dziecka miałam 41 lat. Wzbudziłam więc sensację w moim zakładzie pracy i środowisku, Często płakałam, ponieważ chorowałam na kręgosłup. Poza tym jeden poród miałam nieudany, trzecie dziecko, córka, urodziło się martwe. Czułam wewnętrzny lęk i niepokój o los dziecka i swój. Zwierzyłam się księdzu na spowiedzi świętej, Ksiądz wyjaśnił krótko, że lęk nie jest grzechem, należy zaufać Bogu i modlić się. Tak też uczyniłam. Modliłam się do Pana Boga i Matki Bożej Częstochowskiej prosząc o cierpliwość i wytrwałość w błogosławionym stanie. Prosiłam również Boga o szczęśliwe rozwiązanie. W czasie mojej ciąży przyjechała na miesiąc teściowa i okazała mi dużo serca.

Lekarze przygotowywali mnie do cesarskiego cięcia. Jednak urodziłam bez cięcia i żadnych komplikacji, dużego, pięknego syna. Pan Bóg wysłuchał mojej prośby.

Nasze dziecko, choć było nieoczekiwane, jednak jest chciane, kochane i potrzebne, Kochamy je wspólnie.

Chwila ciszy

Modlitwa ułożona przez Benedykta XVI
na czuwanie modlitewne w intencji poczętego życia w dniu 27 listopada 2010 r.

Panie Jezu,

który wiernie nawiedzasz i wypełniasz Twoją obecnością Kościół i historię ludzi,
który w godnym podziwu Sakramencie Twojego Ciała i Twojej Krwi
czynisz nas uczestnikami życia Bożego
i dajesz nam przedsmak radości życia wiecznego,
uwielbiamy Cię i błogosławimy.

W pokornym uniżeniu przed Tobą,
Źródło i Miłośniku życia,
prawdziwie obecny i żywy pośród nas,
błagamy Cię:

Ożyw w nas szacunek dla każdego rodzącego się ludzkiego życia,
uzdolnij nas do dostrzegania wspaniałego dzieła Stwórcy w owocu matczynego łona,
przygotuj nasze serca do hojnego przyjęcia każdego dziecka, które sposobi się do życia.

Błogosław rodziny,
uświęcaj małżeństwa,
uczyń płodną ich miłość.

Oświecaj światłem Twojego Ducha decyzje parlamentów,
aby ludy i narody uznawały i szanowały świętość życia,
każdego ludzkiego życia.

Kieruj pracą naukowców i lekarzy,
aby postęp przyczyniał się do pełnego dobra osoby ludzkiej
i aby nikogo nie zabijano i nikt nie doświadczał niesprawiedliwości.

Obdarz twórczą miłością rządzących i ekonomistów,
aby umieli przewidywać i zapewniać odpowiednie warunki,
tak aby młode rodziny mogły ze spokojem otworzyć się na przyjęcie kolejnych dzieci.

Pocieszaj pary małżeńskie, które cierpią
z powodu niemożności posiadania dzieci
i w Twojej dobroci zapewnij im to, czego pragną.

Ucz wszystkich opieki nad sierotami i dziećmi opuszczonymi,
aby mogły doświadczyć ciepła Twojej miłości,
pocieszenia Twojego Boskiego Serca.

Wraz z Maryją, Twoją Matką, kobietą wielkiej wiary,
w której łonie przybrałeś naszą ludzką naturę,
od Ciebie, który jesteś naszym jedynym i prawdziwym Dobrem i Zbawicielem,
oczekujemy siły, aby kochać życie i służyć mu,
w nadziei na życie wieczne w Tobie,
w jedności z Błogosławioną Trójcą.

Amen.

Chwila ciszy.

V. Zakończenie Nabożeństwa
Odpowiednia pieśń
Modlitwa przed błogosławieństwem

Błogosławieństwo